2014-12-19

Wykaz załatwianych spraw

Nadzór sanitarny PSSE w Kartuzach realizuje zadania w zakresie:
 
HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
działalność kontrolna:
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywanie i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i jakością żywienia w zakładach żywienia zbiorowego,
 • przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami UE i EFTA;
 • pobór próbek produktów spożywczych i kosmetyków:
 • pobieranie próbek artykułów spożywczych i  kosmetyków do badań laboratoryjnych w kierunku mikrobiologicznym, chemicznym oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku obecności substancji migrujących,
 • pobieranie do badań próbek pochodzących z importu,
 • pobieranie próbek i ocena posiłków obiadowych z zakładów żywienia zbiorowego do badań laboratoryjnych,
 • pobieranie próbek sanitarnych w przypadkach zatruć pokarmowych,
 • przygotowywanie stosownych orzeczeń opartych na wynikach badań;
 • prowadzenie określonych akcji związanych z funkcjonowaniem systemów RASFF, RAPEX, oraz podejmowanie interwencji na prośbę ludności:
 • podejmowanie działań w związku z powiadamianiem o niebezpiecznej żywności lub materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych – RASFF, wraz z ich wycofywaniem z obrotu lub produkcji,
 • podejmowanie działań w zakresie wycofywania z obrotu niebezpiecznych  kosmetyków w ramach systemu RAPEX,
 • dochodzenie w przypadku  zatruć pokarmowych lub podejrzeń zatruć pokarmowych,
 • załatwianie spraw w związku ze zgłoszeniami ludności dotyczącymi jakości zdrowotnej środków spożywczych, stanu sanitarnego obiektów lub higieny produkcji/sprzedaży w nadzorowanych obiektach;
 • inna działalność:
 • uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku obiektów nowo wybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części, względnie zmieniających podmiot gospodarczy do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub sprzedaży środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością lub kosmetyków,
 • wydawanie atestów na sprzedaż grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych oraz  udzielanie informacji na temat zebranych grzybów.
 
HIGIENA KOMUNALNA
Nadzór ogólny:
 • prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, m.in.:
 • obiektów świadczących usługi hotelarskie, turystycznych i sportowych;
 • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • domów pomocy społecznej i opieki;
 • opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 • wydawanie zezwoleń na ekshumacje, przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicę, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • rozpatrywanie zgłoszeń związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.
 
Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia:
 • prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (wyznaczanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • wydawanie opinii i ocen higienicznych dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w wodociągach.
 
Nadzór nad kąpieliskami, miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i basenami kąpielowymi:
 • prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.
 
Rodzaje spraw załatwianych:
 • wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich – w okresie od 16 października do 15 kwietnia;
 • wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok albo szczątków ludzkich w granicach państwa;
 • wydawanie zezwoleń na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa,
 • opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 • wydawanie Ocen Higienicznych na zastosowanie materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody z basenów kąpielowych i kąpielisk w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Badania wykonywane są przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Lęborku i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku;
 • udzielanie informacji w zakresie jakości wody z urządzeń wodociągowych, basenów i kąpielisk znajdujących się pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej.
 
HIGIENA PRACY
Nadzór nad warunkami środowiska pracy
Realizowane zadania:
 • kontrola przestrzegania prawa w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz produktów biobójczych;
 • kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów o zakazach i ograniczeniach dotyczących wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych i ich mieszanin;
 • kontrola przestrzegania wymogów prawnych w zakresie produkcji, wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 • kontrola realizacji wymogów w zakresie stosowania leków cytostatycznych;
 • współuczestniczenie w realizacji wybranych projektów sieci CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network);
 • uczestnictwo w realizacji wybranych projektów Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającego przy Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach;
 • prowadzenie działań związanych z realizacją projektu REACH-EN-FORCE 3 w ramach współpracy z Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającego przy Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zadania Higieny Dzieci i Młodzieży
Zadaniem Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontrola przestrzegania przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:
 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole
 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 • Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.
 • W celu poprawy warunków sanitarno-higienicznych w podległych placówkach opiekuńczo- wychowawczych, Sekcja współpracuje z innymi komórkami własnej jednostki, z terenową administracją rządową i z organami samorządu terytorialnego, oraz z innymi instytucjami mającymi wpływ na działalność nadzorowanych placówek.
 
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium, warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek organu;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dot. budowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych m. in. służby zdrowia, produkcyjno – usługowych, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, żywności i żywienia, placówek, wypoczynkowo – rekreacyjnych w tym dla dzieci i młodzieży, obiekty usługowe różnego przeznaczenia;
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego, nowo wybudowanego, przebudowanego, po zmianie sposobu użytkowania na wniosek zainteresowanego podmiotu, organu administracji na poszczególnych etapach realizacji inwestycji z związku z art. 56 Prawa Budowlanego;
 • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 • wydawanie zaświadczeń w związku z art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z 2002r.) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z 2001r. z późn. zm.);
 • wydawanie opinii na wniosek Inwestora/ Właściciela;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami Inspekcji.
 
EPIDEMIOLOGIA
Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi
 • Prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. 
 • Opracowywanie i analiza ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych. 
 • Prowadzenie działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację.
 • Nadzór nad inwazyjną chorobą meningokokową.
 • Nadzór nad pokąsaniami, prowadzenie ewidencji osób szczepionych przeciwko wściekliźnie.
 • Opracowywanie tygodniowych, dwutygodniowych, kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych dotyczących zachorowań na choroby zakaźne. 
 • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami i osobami ze styczności.
 • Nadzór nad nosicielami antygenu Hbs (+), przeciwciał HCV(+) i wirusowych zapaleń wątroby.
 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego. 
 • Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne. 
 • Bieżący nadzór nad placówkami służby zdrowia (zamkniętymi).
 • Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych. 
 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami opieki medycznej.
 • Nadzór nad publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (otwartymi), indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami pielęgniarek i położnych, laboratoriami oraz innymi obiektami świadczącymi usługi medyczne. 
 • Kontrola skuteczności procesu sterylizacji i dezynfekcji w placówkach ochrony zdrowia.
 • Nadzór nad akcjami deratyzacyjnymi na terenie powiatu kartuskiego.
 • Opracowywanie oceny stanu sanitarnego obiektów lecznictwa otwartego.
 • Opracowywanie projektów decyzji i opinii, prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
Nadzór nad szczepieniami ochronnymi
 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. 
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami. 
 • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. 
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia. 
 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień.