2014-12-19

Pomoc oraz informacje o danych nie
umieszczonych w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach, jest udostępniona na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowa Stacja  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, Powiatowa Stacja  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Powiatową Stację  w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowa Stacja  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas może zostać  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dla wniosku o udzielenie informacji publicznej nie jest wymagana szczególna forma.

Załączniki

  wniosekoudzieleniei...ublicznej.pdf 32,65 KB (pdf) szczegóły pobierz